Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen “GDPR”) a využije tyto osobní údaje ( jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo) pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.dvere-janda.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího. 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu “GDPR” se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí GDPR. 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“. 6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího. 7. V souladu s ustanovením GDPR bude mít účastník-subjekt údajů ode dne 25.05.2018 v případě, že bude pro poskytovatele identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže poskytovateli svou totožnost, zejména tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (zahrnuje např. právo získat od poskytovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování., kategoriích dotčených osobních údajů., příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny., plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování., právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování., o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU)

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů

c) právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že  poskytovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)

d) právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (a to ze strany poskytovatele v případě uskutečnění opravy, výmazu nebo omezení zpracování)

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud poskytovatel neprokáže, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, poskytovatel zpracování ukončí bez zbytečného odkladu)

g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas např. se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

S účinnosti od 25.05.2018 je k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR, který je příslušný k řešení problematiky týkající se ochrany osobních údajů uvedené v předchozích bodech tohoto článku.

kontaktní e-mail: info@dvere-janda.cz

kontaktní adresa: Athena Petr-Janda; Zbizuby 71; 285 04 Uhlířské Janovice.